یکشنبه، 25 آذر 1397
محل تبلیغ شما

02/7 1393
 

 


 

 زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام)+دانلود

 

 1. پیامبر اکرم (ص)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
1زیارت حضرت رسول اکرم (ص)فرهمند 4150:06:38
2زیارت حضرت رسول اکرم (ص)از راه دور---- 4,9310:06:38
3توسل به حضرت رسول (ص)---- 3290:06:38
4صلوات حضرت رسول (ص)حسن زاده 8630:06:38
5کیفیت زیارت حضرت رسول (ص)---- 1,5590:06:38

 2. امام علی (ع)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
1زیارت غدیریه (جدید)فرهمند 3,2570:09:15
2زیارت مطلقه امیرالمؤمنین---- 4,1530:44:19
3زیارت امین الله (امیرالمؤمنین)---- 5770:06:05
4زیارت امین الله (امیرالمؤمنین)سماواتی 6980:07:23
5زیارت امین الله (امیرالمؤمنین)طاهری 1,4690:15:37
6زیارت امین الله (امیرالمؤمنین)علی یوسف 3290:05:14
7زیارت امین الله (امیرالمؤمنین)فرهمند
سبک 1
1,8450:07:51
8زیارت امین الله (امیرالمؤمنین)فرهمند
سبک 2
1,0670:08:37
9زيارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س)فرهمند 5290:02:15
10زيارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س)مهدی صدقی 1,0350:04:23

 3. حضرت زهرا (س)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
1زیارت حضرت زهرا (س)اباذر 1,9590:08:20
2زیارت حضرت زهرا (س)فرهمند 1,7250:07:20
3زیارت حضرت زهرا (س)محمدرضا طاهری 3,5970:20:26
4زیارت حضرت زهرا (س)--- 2,4340:10:21
5زیارت حضرت زهرا (س)--- 1,8930:08:03
6زیارت حضرت زهرا (س)--- 2,7200:11:35
7زیارت حضرت زهرا (س)---- 7220:11:38
8زیارت حضرت زهرا (س)---- 4600:07:22
9زيارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س)مهدی صدقی 1,0350:04:23
10زيارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س)فرهمند 5290:02:15
11صلوات حضرت زهرا (س)حسن زاده 1,1400:07:22
12صلوات حضرت زهرا (س)طوسی 1700:04:23
13صلوات حضرت زهرا (س)---- 5350:02:15

 4. امام حسن مجتبی (ع)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
1زيارت روز دوشنبه به نام امام حسن مجتبی (ع) ---- 1560:02:25
2زيارت روز دوشنبه به نام امام حسن مجتبی (ع)---- 8370:03:32
3صلوات امام حسن و امام حسین---- 1,6200:06:53

 5. امام حسین (ع)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
1زیارت عاشوراآهنگران 5,8820:33:10
2زیارت عاشوراارضی 6,1000:34:24
3زیارت عاشوراحبیبی 6,1000:34:24
4زیارت عاشوراحدادیان 7,3020:41:14
5زیارت عاشوراکریمی 8,1580:46:07
6زیارت عاشوراخلج 8,6620:48:59
7زیارت عاشورامنصوری 4,0080:22:30
8زیارت عاشوراسازور 5,7300:32:18
9زیارت عاشوراطاهری 6,6240:37:23
10زیارت عاشوراسماواتی 5,9770:20:13
11زیارت عاشورافرهمند 2,5370:16:42
12زیارت عاشورا---- 9560:15:26
13زیارت عاشوراشیخ باقر مقدسی 6490:10:27
14زیارت عاشورامسلم زمانیان 2,6100:11:05
15زیارت ناحیه مقدسهمیرداماد 6,8200:38:30
16زیارت وارثحسین سیمرغ 2,4410:06:55
17زیارت وارثحاج محمد نصر آبادی 1,7030:04:49
18زیارت وارث---- 2,7540:11:43
19زیارت وارثرضا سبحانی 2,0990:05:57
20زیارت وارثصفی خوانی 2,4040:06:49
21زیارت وارثسماواتی 4,4830:15:17
22زیارت وارث---- 3690:05:53
23زیارت امام حسین (ع)---- 4850:07:46
24صلوات امام حسین (ع)حسن زاده 1,6050:06:48
25توسل به امام حسین (ع)---- 2800:01:09
26زیارت اربعینامیر رضا عرب 2,6830:11:25
27زیارت اربعینحاج احمد چينی 4,5060:19:12
28زیارت اربعین---- 2,6970:09:11
29زیارت اربعینسعید طوسی 2,7170:09:15

 6. امام سجاد (ع)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
1زيارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق عليهم السلام
---- 1980:03:06

 7. امام محمد باقر (ع)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
1زيارت امام محمد باقر (ع)فرهمند 1,0120:08:12
2صلوات امام محمد باقر (ع)---- 4080:01:43
3توسل به امام محمد باقر (ع)---- 2520:01:03
4زيارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق عليهم السلام
---- 1980:03:06

 8. امام جعفر صادق (ع)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
1زيارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق عليهم السلام
---- 1980:03:06
2زيارت امام جعفر صادق (ع)---- 5240:08:24
3صلوات امام جعفر صادق (ع)فرهمند 2960:01:15
4صلوات بر امام جعفر صادق (ع)حسن زاده 3790:01:36
5قطعه ای از دعای توسل---- 2820:01:11

 9. امام موسی کاظم (ع)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
1زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت 1فرهمند 2,9510:12:34
2زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت 1--- 1,1390:12:06
3زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت 2--- 5420:05:44
4زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت 3--- 3800:03:59
5صلوات امام موسی کاظم (ع)فرهمند 1,1790:05:01
6صلوات امام موسی کاظم (ع)حسن زاده 9400:01:59
7توسل به امام موسی کاظم (ع)--- 5670:01:11
8زیارت مشترک کاظمین--- 5340:05:38

 10. امام رضا (ع)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
1صلواتخاصه امام رضا (ع)انصاریان 1,0640:01:30
2زیارت امام رضا (ع)فرهمند 5,5530:23:41
3صلوات امام رضا (ع)---- 4260:01:47
4قسمتی از دعای توسل---- 2670:01:07
5وداع با امام رضا---- 1400:01:09
6در هنگام وارد شدن به حرم---- 17,7440:18:55

 11. امام جواد (ع)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
1زیارت امام جواد (ع)---- 1,0420:03:32
2زیارت امام جواد (ع)---- 2,0220:06:52
3زیارت امام جواد (ع)---- 7620:02:37
4زیارت امام جواد(ع)فرهمند 1,2050:05:08
5صلوات امام جواد (ع)---- 4000:01:41
6توسل به امام جواد---- 2670:01:07
7زیارت مشترک کاظمین--- 5340:05:38

 12. امام هادی (ع)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
1زیارت امام هادی (ع)فرهمند 1,2050:05:08
2صلوات امام هادی---- 8800:02:29
3توسل به امام هادیمحسن حسن زاده 4070:01:08

 13. امام حسن عسگری (ع)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
1زیارت امام حسن عسگری (ع)فرهمند 1,9140:08:09
2زیارت امام حسن عسگری (ع)---- 1,2150:19:39
3صلوات امامحسن عسگری (ع)---- 3480:01:27
4توسل به امام حسن عسگری (ع)---- 2870:01:12

 14. حضرت بقیة الله الاعظم (عج)

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
1زیارت روز جمعه به نام امام زمان(عج)---- 2650:04:12
2زیارت روز جمعه به نام امام زمان(عج)فرهمند 9230:03:56
3زیارت آل یس (امام زمان(عج) )سازور 7,9820:45:07
4زیارت آل یس (امام زمان(عج) )سماواتی 4,1590:14:01
5زیارت آل یس (امام زمان(عج) )فرهمند 1,9030:16:49
6زیارت آل یس (امام زمان(عج) )---- 9310:15:01
7استغاثه به امام زمانفرهمند 2,0950:05:56
8صلوات امام زمانفرهمند 1,0010:04:15
9زیارت مادر امام زمانفرهمند 1,8730:07:59

 15. خاندان معصومین علیهم السلام

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
1زیارت حضرت زینب (س)شیخ احمد 1,3540:07:40
2زیارت حضرت عباس (ع)---- 8990:14:31
3زیارت حضرت رقیه (س)---- 2360:03:44
4زیارت حضرت معصومه (س)---- 5930:09:33
5زیارت حضرت معصومه (س)---- 4580:07:20
6زیارت حضرت معصومه (س)عباس
حیدر زاده
1,2570:10:13
7زیارت حضرت معصومه (س)---- 5080:05:21
8ترجمه زیارت حضرت معصومه (س)---- 9460:07:40

 16. متفرقه

ردیف

عنوان

مداحاجرا

حجم
(KB)

زمان
1زیارت رجبیه----2870:02:56
2زیارت ائمه بقیع (علیهم السلام)علی یوسف 2580:04:04
3زیارت ائمه بقیع (علیهم السلام)فرهمند 2,3400:09:58
4زیارت ائمه سُر َّ مَن رَائ (سامرا) (علیهم السلام)فرهمند 1,5660:06:40
5زیارت جامعه کبیرهفرهمند 9,9790:42:34
6زیارت جامعه کبیره  سماواتی 9,3850:31:51
7اذن دخول حرم های شریفهفرهمند 6170:05:13

برای دانلود زيارات فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 
منبع ک سایت شهید آوینی
 

   سه گام براي بيعت با امام زمان عجله الله فرجه الرشریف

 

   ویژه نامه مبعث حضرت رسول اکرم صل الله علیه و آل و سلم

 

   ویژگی های پیامبراکرم صل الله علیه و آل و سلم

 

   احکام زیارت -برنامه زلال احکام شبکه سوم سیما-حجت الاسلام والمسلمين فلاح زاده

 

   توسل و زیارت به بانوی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها صوتی+دانلود
محل تبلیغ شما

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود