شنبه، 16 فروردین 1399
محل تبلیغ شما

الصدر (سینه، ریه های و از بین بردن خلطها)

الصدر (سینه، ریه های و از بین بردن خلطها)
✅ شب قبل از خواب آب سیب بخورد و اگر با عسل باشد بهتر است. همچنین قبل از خواب با آب ولرم استنشاق و مضمضمه و غرغره کند. شب قبل از خواب با محلول آب سرکه ی سیب غرغره کند و یا مسواک بزند. که موجب رفع بدبویی دهان و رفع خلط چسبنده ی پشت حلق مفید است. ابو علی سینا در بحث نزله و خلط سینه می گوید: در ابتدای زنله باید فصد کرد (خونگیری وریدی) در اواخر...