شنبه، 27 مهر 1398
محل تبلیغ شما

آشنایی با مراحل صدور پروانه ساختمانی

آشنایی با مراحل صدور پروانه ساختمانی
✅   شهرداری به استناد وظایف و تکالیف خویش و در راستای زیبا سازی شهری، حفظ استاندارد های فنی، ایمنی و بهداشتی، مهار اراضی رها شده از جهت تمرکز آلودگی ها، تشویق به نوسازی بافت های فرسوده، افزایش واحدهای مسکونی و سعی در کاهش تورم در بخش مسکن و ... به چنین نظارت هایی اقدام می نماید....